کیسه‌های مخصوص مصارف کشاورزی

کودهای شیمیایی و کیسه‌های شیشه‌ای

تناسب نوع کیسه با محصولات کشاورزی و شیمیایی چه از لحاظ کارآمدی و چه از لحاظ نمود بصری کمک شایانی به عرضه مناسب آن ها به بازار مصرف می نماید.