کیسه های مخصوص صنایع غذایی

غلات, حبوبات, آرد و شکر

این دسته از کیسه ها از لحاظ مشخصات کیفی به گونه ای تولید می شوند که محصول پر شده از نظر شرایط نگهداری و بهداشتی در مناسب ترین حالت بسته بندی و دپو گردد.